Kerkkantoor Vakature

Kerkkantoor Vakature

Die Magaliesberg Gesinskerk, te ATKV Buffelspoort (NG Marikana) wag aansoeke in vir die pos van Kerkkantoor Administrateur / Saakgelastigde.

WERKSPROFIEL

Die geskikte kandidaat moet –

 • as volwaardige lid van die bestuurspan ’n professionele en effektiewe ondersteuningsdiens aan die gemeente, leraars, kommissies en bedieninge lewer;
 • optree as skakel tussen die gemeente, leraars, kommissies en bedieninge; en
 • die kerkkantoor, personeel, fasiliteite, toerusting, administrasie, finansies en bedryfstelsels bestuur binne toegewyde delegasies en binne die konteks van die gemeente se visie en soos vereis in terme van neergelegde beleid en prosedures en kerkordelike vereistes.

VEREISTES

Die volgende persoonlike kwaliteite en vaardighede is vir die kerkraad belangrik:

 • Bewese administratiewe-, organisasie-, koördinasie- en beplanningsvermoëns.
 • Deeglike boekhoudingkennis en vaardigheid met die gebruik van Pastel / Quickbooks / Finkerk.
 • Goeie kommunikasievaardighede en vriendelik en gemoedelik met mense kan omgaan.
 • Logiese, sistematiese, praktiese en planmatige persoon wat gemaklik in spanverband kan werk.
 • Taakgeoriënteerde, uitsetgerigte en selfgedrewe persoon wat eie inisiatief kan neem om take volledig en akkuraat af te handel.
 • ‘n Christelik – blymoedige werksetiek.
 • Dit is belangrik dat die kandidaad ’n belydende Christen is en verkieslik ‘n meelewende lidmaat van die NG Marikana sal wees / word.
 • Gepaste naskoolse rekeningkundige / administratiewe ondervinding word vereis. ‘n Gepaardgaande naskoolse kwalifikasie sal ‘n aanbeveling wees.
 • Rekenaarvaardigheid op MS Office (PowerPoint, Excel, Word en Outlook).
 • Databasisvaardigheid met die gebruik van Access / Winkerk.

VERGOEDING EN WERKSURE

‘n Mededingende vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat ooreengekom word afhangend van ervaring en kwalifikasies vir ‘n 15-uur werkweek. Kantoorure is Maandae, Woensdae en Vydae van 08h00 tot 13h00, met verpligtinge op Sondagoggende en addisionele verpligtinge na-ure soos benodig.

WAT BEHELS DIE ROL VAN KERKKANTOOR ADMINISTRATEUR / SAAKGELASTIGDE?

Die posbekleër is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van die kerkkantoor.

Benewens die volle spektrum van administratiewe en finansiële pligte, het die posbekleër ook bestuurstake, toesig oor personeel, ´n skakelfunksie en organisatoriese en statutere verantwoordelikhede.

Administratiewe pligte sluit in:

 • Doen personeeladministrasie;
 • Woon kerkraads- en kommissie vergaderings by en stel agendas en notules op;
 • Dien as skakelpersoon met al die bedieninge van die Kerkraad en sien toe dat die Kerkraad se strategiese plan uitgevoer word;
 • Stel gemeente kalender, weeklikse aankondigings en gemeenteblaadjie saam;
 • Werk die webtuiste by, deur die oplaai van kalender items, preke, videos en nuus – opleiding sal voorsien word;
 • Gee ondersteuning met reëlings van projekte – Kinderweek, Tienerweek, Sitrusfees, ens;
 • Administreer lidmaatinligting en databasisse (Winkerk); en
 • Lei algemene administratiewe pligte, projekbestuur en praktiese reëlings.

Finansiële pligte behels inter alia:

 • Stel jaarlikse begroting op in samewerking met die Finansiële Kommissie;
 • Administreer die gemeente se finansies (Finkerk);
 • Hanteer die banksake – Betalings, depositos, rekonsiliasies, ens;
 • Hanteer die beleggings – Rekonsiliasies, onttrekkings en depositos;
 • Skakel met rekenmeester – Jaareindstate, SARS betalings, Werkloosheidversekering betalings, ens;
 • Doen maandeliks verslag aan die Kerkraad deur die Finansiële Kommissie Voorsitter.

AANSOEKE

Stuur ‘n dekbrief en volledige CV per e-pos aan aansoeke@ngmagaliesberg.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke:

30 Augustus 2019

DIENSAANVAARDING

1 Oktober 2019

Indien u drie weke na die sluiting van die pos nog niks van ons gehoor het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. Die NG Marikana behou homself die reg voor om nie die pos te vul nie vir welke rede ook al, ten spyte van enige aansoeke ontvang.