Aanbiddingsbediening

Aanbiddingsbediening

ONS ROEPING

Die Here vestig ons gemeente as ‘n huis van gebed vir die uitbreiding van Sy Koninkryk. Die Gebedsbediening vind sy motivering in die Woord van God:

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.
HANDELINGE 2:42

ONS AKSIEPLAN

Die biddende daarstel van leierskap en hulpbronne asook die skep van eietydse, relevante geleenthede om die gemeente, individueel en kollektief, klein en groot, te begelei tot ‘n huis van gebed vanwaar ons die Vader verheerlik, Sy koninkryk vergroot, Sy wil verstaan en verdiep, Sy versorging ervaar en deel, Sy vergifnis beleef en beoefen en vanwaar ons volhard op die weg van oorwinning.

DIE GEBED VAN DIE REGVERDIGES HET GROOT KRAG

The content area is narrow for optimal readability (comfortable number of characters per line). Certain elements such as blockquotes and images extend beyond the content area to create a dramatic effect. This demonstrates the effect.

Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het ’n kragtige werking.

Jakobus 5:8-16

DIE HEILIGE GEES LEI ONS IN GEBED

The content area is narrow for optimal readability (comfortable number of characters per line). Certain elements such as blockquotes and images extend beyond the content area to create a dramatic effect. This demonstrates the effect.

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.
Romeine 8:26-27

hoe moet ons dan bid?

In Matteus leer God ons self hoe om te bid. Wanneer ons bid, moet ons nie met woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Ons moenie soos hulle maak nie, want ons Vader weet presies wat ons behoeftes is, selfs nog voordat ons Hom vra! Ons leer dan dat ons soos vol moet bid:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat u Naam geheilig word;

laat u koninkryk kom;

laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Matteus 6:9-13

AKSIESPAN

PEET VENTER

DS. THEO OOSTHUYZEN

STUUR VIR ONS JOU GEBEDSVERSOEKE

Gebedsversoekvorm