Bedieninge

Bedieninge

Kerkkantoor Bestuur

ONS ROEPING Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid. JOHANNES 4:23-24 ONS AKSIEPLAN INLIGTING VOLG AKSIESPAN INLIGTING VOLG

Kinderbediening

ONS ROEPING By ons kinderbediening wil ons kinders op hul vlak bedien. Ons kry leiding uit die Woord van God: Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. LUKAS 18:16 UITNODIGING Afskop   AKSIESPAN REYNO WEPENER HEIDI WEPENER ELMIEN LERM

Woordverkondiging

ONS ROEPING Die hoogste roepings van die Kerk is die van aanbidding. Woordverkondiging is die ruggraat waarsonder ons nie kan funksioneer nie. Ons kry leiding uit die Woord van God: Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die…

Diensverhoudinge

ONS ROEPING Maar daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid. JOHANNES 4:23-24 ONS AKSIEPLAN INLIGTING VOLG AKSIESPAN HENNIE SCHOEMAN

Kommunikasie & Beeldbestuur

ONS ROEPING Die Kommunikasie & Beeldbestuur Bedieningsgroep streef daarna om  deurlopend te verseker dat die beste kommunikasie mediums benut word om die Magaliesberg Gesinskerk roeping, beeld en die Blye Boodskap intern en ekstern tot die gemeente te versprei en te bemark. Ons kry leiding uit die Woord van God: Julle kan aan julle nageslag gaan vertel hoe Ek met al hierdie dinge wat Ek gedoen het, die Egiptenaars belaglik gemaak het. Ek het dit gedoen om vir julle te wys…

Finansiële Bestuur

FINANSIES Dit is die Kerkraad se verantwoordelikheid om te verseker dat die gemeente se finansiële bronne effektief, doelmatig en doeltreffend beheer en bestuur word. Hierdie funksie is deur die Kerkraad aan die bediening Finansiële Bestuur gedelegeer. Die bediening Finansiële Bestuur sien toe dat daar toereikende kontroles en beheermaatreëls in plek is om effektiewe, doelmatige en doeltreffende beheer en bestuur van die gemeente se finansiële bronne te bewerkstellig. AKSIESPAN HENDRIK BARNARD

Aanbiddingsbediening

ONS ROEPING Die Here vestig ons gemeente as ‘n huis van gebed vir die uitbreiding van Sy Koninkryk. Die Gebedsbediening vind sy motivering in die Woord van God: Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. HANDELINGE 2:42 ONS AKSIEPLAN Die biddende daarstel van leierskap en hulpbronne asook die skep van eietydse, relevante geleenthede om die gemeente, individueel en kollektief, klein en groot, te begelei tot ‘n…

Vat 5 Bediening

ONS ROEPING Die Vat 5 Bediening vind sy motivering in die Woord van God. Wanneer Jesus gekonfronteer word met wat die belangrikste opdrag in die wet van Moses is, is sy antwoord in wese dat dit nie gaan oor reëls nie, maar dat dit gaan oor verhoudings. Die lewe gaan oor liefde – liefde wat verfris, verkwik en nuut maak, maar ook ondersteun. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie…

Missionale Uitreik

ONS ROEPING Ons missionale roeping spreek duidelik uit die Woord van God: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. MATTEUS 28:19-20 ONS AKSIEPLAN Daar is bevind dat Magaliesberg Gesinskerk ‘n kwynende gemeente…

Jeugbediening

ONS ROEPING As volwassenes is dit deel van ons roeping om sinvol saam met jongmense en kinders die lewensreis na volwassenheid aan te pak en hulle te lei om God op ‘n unieke manier te ontdek. Die taak van jeugbediening sluit aan by wat die Woord van God van ons vra: Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. DEUTERONOMIUM 6:5 Deur ons jeugbediening wil ons die jongklomp leer om Gog so…

Vrouediens

ONS ROEPING Om elke vrou in die gemeente die geleentheid te gee om haar spesiale gawes en talente op ‘n gesondere wyse tot eer van die Here aan te wend. Die Vrouediens aksie sluit aan by wat die Woord van God van ons vra: Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. PREDIKER…